16 - Mesura de dades reals per a la robotització d’escenaris experimentals.

La gran complexitat de l’anatomia humana i la diferent constitució fisiològica de les persones fa que determinar el millor procediment quirúrgic no sigui una tasca fàcil. La imatge mostra un sistema de mesura dels esforços que suporten els fils de sutura després d’una intervenció de reconstrucció del cap de l’húmer trencat en quatre parts. La figura mostra una espatlla humana en una sala de dissecció, on s’han disposat uns sensors als fils de sutura de manera que no pertorbin la seva funció d’unió dels fragments ossis. El coneixement de les magnituds dels esforços en condicions reals es necessari per poder emular el seu funcionament en una estació robotitzada d’assaig i avaluació de diferents tècniques quirúrgiques.